!
!

Shiny™ Pre-inked Stamp NET 30 DAYS Blue

SEN1513
!

Shiny™ Pre-inked Stamp NOT NEGOTIABLE Blue

SEN154A3
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PAID Red

SEN0012
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PAID Blue

SEN0013
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PAID [Date] Red

SEN2012
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PAID [Date] Blue

SEN2013
!

Shiny™ Pre-inked Stamp POSTED Red

SEN1412
!

Shiny™ Pre-inked Stamp POSTED [Date] Red

SEN2052
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PRIVATE & CONFIDENTIAL Red

SEN1682
!

Shiny™ Pre-inked Stamp PROCESSED Red

SEN1272
!

Shiny™ Pre-inked Stamp RECEIVED [Date] Red

SEN2032
!

Shiny™ Pre-inked Stamp Since Paid $.... Blue

SEN1673
!

Shiny™ Pre-inked Stamp SOLD Red

SEN0252
!

Shiny™ Pre-inked Stamp THIS ACCOUNT IS NOW OVERDUE Red

SL2422
!

Shiny™ Pre-inked Stamp URGENT Red

SEN1642
!